434. etapa - Viklan

17.03.2024

1. Husa, 449 m, (čas 09:43), Ralská pahorkatina
2. Rarášek, 379 m, (čas 10:45), Ralská pahorkatina
3. Číř, 422 m, (čas 11:09), Ralská pahorkatina
4. Viklan, 392 m, (čas 11:17), Ralská pahorkatina
5. Čap, 387 m, (čas 11:31), Ralská pahorkatina
6. Kostelec, 433 m, (čas 12:39), Ralská pahorkatina
7. Tisícový kámen, 424 m, (čas 13:18), Ralská pahorkatina
8. Stříbrný vrch, 440 m, (čas 14:15), Ralská pahorkatina