87. etapa - Staré hory

13.08.2021

1. Na Čihadle, 377 m, (čas 15:09), Jevišovická pahorkatina 
2. Staré hory, 366 m, (čas 15:20), 
Jevišovická pahorkatina